Avís legal i Política de privacitat 


 

1 .- TITULARITAT DEL WEB: El domini www.mausl.es es troba registrat i éspropietat de MATERIALS ALT URGELL SL (D'ara endavant MAU SL), inscrita al Registre Mercantil de Lleida, tom 225, foli 1, full número L-4075 i amb NIF B-25/024027.El domicili social de MAU S.L. està establert a la Seu d'Urgell (CP 25700), Pol.Ind. la Seu, ctra. Lleida km 128 i amb números de telèfon i fax: 973350866,973353379, respectivament.


 

 

 

 

2 .- TERMES I CONDICIONS: El present lloc web té un caràcter merament informatiu i per a ús personal de l'usuari. L'accés i navegació a aquesta pàgina web li atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació i el coneixement ple d'aquest avís legal. Si no accepta l'avís legal, haurà d'abstenir-se d'accedir o utilitzar la web. L'avís legal i / o les condicions delservei, podran ser modificats quan MAU SL ho consideri oportú o quan esprodueixin canvis legislatius o tecnològics. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web.

 


 

3 .- CONTINGUTS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL: Els continguts que es mostren en el lloc web són vigents en la data de l'última actualització, reservant-se MAU SL les facultats de modificar-los, actualitzar-los o eliminar-los en qualsevol moment, sense que això pugui donar dret a cap reclamació o indemnització. MAUS.L. realitzarà tots els esforços per garantir l'accés i disponibilitat de la web. L'usuari reconeix que els continguts de la web són de titularitat exclusiva de MAU SL Es prohibeix, excepte autorització expressa del titular del web, la modificació,descàrrega, transmissió, còpia, reproducció, explotació, comunicació,distribució o transformació dels continguts del lloc web. L'accés a la web no implica, en cap cas, que l'usuari tingui dret sobre els textos, missatges,dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo,marques, noms comercials o altres signes distintius que apareixen al portal,els drets corresponen a MAU SL Alguns dels continguts de la web poden ser descarregats per l'usuari sempre que siguin per a ús privat i sense fi comercial. 


 

4 .- LINKS: MAUSL posa a disposició dels usuaris del lloc web una sèrie de"links" de proveïdors a efectes merament informatius. MAU S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que puguin incloure’s en aquestes webs, sent l'usuari qui accedeix sota laseva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que existeixin en els mateixos. 


 

5 .- RESPONSABILITAT: L'accés a www.mausl.es és voluntari i responsabilitat exclusiva dels usuaris. MAU SL no es responsabilitza del mal ús que l'usuari pugui fer d'aquest lloc web. Així mateix, MAU SL no es farà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal. MAU S.L. no garanteix la inexistència de virus informàtics o altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web o dels enllaços, per la qual cosa MAU SL no es responsabilitza dels perjudicis que poguessin causar.

 


6 .- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, MAU SL l'informa que les dades facilitades per l'usuari formaran part d'un fitxer titularitat de MAU SL, la finalitat del qual és poder atendre i processar adequadament les sol licituds de consultes remeses, així com poder informar i transmetre informació dels serveis i productes que ofereix MAU SL Així mateix, les dades recollides podran tractar-se amb finalitats publicitàries i comercials dels productes i serveis oferts per MAU SL. MAU SL garanteix la confidencialitat de les dades recollides i l'adopció de les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua,tractament o accés no autoritzat de conformitat amb la legislació vigent, i es compromet a no utilitzar les dades amb finalitats incompatibles a les indicades i a no comunicar o cedir, llevat de les excepcions legalment previstes, les dades de caràcter personal. L'usuari garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzats i es compromet a comunicar a MAU SL qualsevol rectificació o modificació en aquests. En el cas que l'usuari faciliti dades d'una altra  persona / es, aquest es fa responsable de l'acreditació del dret d'informació i del consentiment, de la licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L'enviament del formulari emplenat amb les dades, implica que l'usuari consent inequívocament el tractament de les seves dades i igualment que autoritza expressament l'enviament de informació comercial, ofertes o qualsevol altre missatge que contingui informació o publicitat de la nostra empresa. L'informem que pot exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer a la següent adreça postal:

Materials Alt Urgell, SL Ref. protecció de dades, Apartat de correus nº 117,CP 25700 La Seu d'Urgell.

 

 

Els esmentats drets es podran exercir pel mateix afectat, acreditant la seva identitat, pel representant legal, en aquest cas serà necessària, a més de la identificació de l'afectat, l'acreditació de la representació, o per representant voluntari, en aquest cas s'haurà d'acreditar la identitat del'afectat, del representat i document que acrediti la representació conferida.En qualsevol cas la identificació consistirà en còpia del document nacional d'identitat o document equivalent.

 


 

7 .- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ: Les presents condicions generals s'interpretaran i regiran conforme la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol litigi, controvèrsia o diferència que estigui relacionat amb l'accés o utilització d'aquest lloc web, seran competents els Jutjats i Tribunals de la Seu d'Urgell, renunciant expressament, tant MAU SL com l'usuari, a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Actualitzat a 19 de Maig de 2011.

 

 

    

  

 Tf- 973350866 / 973351651

 Fx- 973353379

Email- mausl@mausl.es

 

 

 

Email